Home Природа Флора и фауна в Източният свят на Родопа

Флора и фауна в Източният свят на Родопа

0 1108

Флората и фауната в Източните Родопи се е формирала по влиянието на континенталния и средиземноморския климат и е съчетала в себе си невероятно разнообразие от видове. Районът е богат на ендемични и реликтни видове растения като юрушкият лопен, родопският силивряк и родопската горска майка. Изключиетлно интересен и характерен е ландшафтът в Източният свят на Родопа – той е мозайка от широколистни и иглолистни видове, храстови формации, ливади и пасища и поляни, осеяни с цветя. Екзотичен вид на района придават косматият дъб, мъждряна, червената хвойна, източният бук и източният чинар.

В Източните Родопи е царството на белоглавият и египетският лешояд в България. И други грабливи птици гнездят тук като скалният орел и белоопашатият мишелов, както и редите черен щъркел, синявица, скален дрозд и др.  Костенурките са типични за Източните Родопи, има и интересни екземпляри на смок мишкар, жълтокоремен и змиеок гущер, котешка змия. Богатото биоразнообразие, включващо и бозайници като вълк, лисица, диво прасе, елен лопатар и благороден елен, коне тарпани и зубри, привлича вниманието на все повече природолюбители.

 

 

Остави коментар

Коментари

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply