Home Природни забележителности

Защитена местност „Момина скала“, е разположена на територията на общините Крумовград и Маджарово в Източните Родопи. В Момина скала има няколко находища на ендемитни растения, както и местообитанията на защитени и застрашени от изчезване видове растения като пеперудовиден салеп, източен чинар, южно чапличе, морковидна стефанофия, нежен лопен и др. Ландшафтът на Момина скала също е изключително разнообразен и привлекателен за природна фотография. Голямо е разнообразието на защитени видове птици: скален орел, пъстър и син скален дрозд, египетски лешояд, испанско каменарче, черноглаво коприварче, орел змияр, осояд, ястреби и др.

Водопадите са в региона на Крумовград. Буреще се намира близо до село Падало в община Крумовград. Водопадът Буреще е природна забележителност на река Дуран дере (десен приток на река Арда). Височината на пада на водата е 20 м.

Мандрата е водопад близо до село Чал на река Ташбунар дере, също е природна забележителност с височина на пада на водата 10 м.

И двата водопада се намират в красиви и диви места навътре сред природата на Източните Родопи. Питайте местните в селата за точното разположение на водопадите, тъй като не са маркирани или обозначени със знаци и само с местен водач ще ги откриете.

 

Местността „Рибино“ е разположена в землищата на с.Рибино и с.Самовила, Крумовградско. В Рибино се опазват изключителни популации на прилепи като голям подковонос, малък подковонос, южен подковонос, средиземноморски подковонос, подковонос на Мехели, трицветен нощник, голям нощник, пещерен прилеп и дългокрил прилеп. Рибино се отличава с красив карстов ландшафт, включващ скални масиви, каньони, извори и пещери. В някои са намерени археологически находки. Пещерата „Самара” например е една от най-дългите в Източните Родопи.
В Рибино се опазват още защитени видове като дъждовник, малък гребенест тритон, жълтокоремна бумка, зелена крастава жаба, кафява крастава жаба, жаба дървесница, шипобедрена костенурка, стенен гущер, смок-стрелец. Тук се срещат мокрицата Trichoniscus rhodopiense – български ендемит и охлювът Balkanodiscus frivaldkyanus – балкански ендемит.

Защитената местност “Орешари”  е разположена в землището на с.Орешари, Крумовградско, срещу железния мост на река Арда. Тук ссе опазват редки растения и животни, в т.ч. тис, венерин косъм, чинар, родопска горска майка, румелийски трахелиум, черен щъркел, египетски лешояд, белоопашат мишелов, дългоух и полунощен прилеп и др. Ландшафтът в местността е забележителна смесица от скални венци, арки, пещери и тракийски скални ниши. Тук се намира природната забележителност “Пещери в местността Моста”. Теренът е варовит, изпъстрен с множество карстови форми. Пещерите са богати на фауна, а в някои от тях са открити следи от минал живот. Железният мост и поречието на река Арда са чудесно място за наблюдение на защитени видове птици като египетски лешояд, черен щъркел, алпийски бързолет, среден и малък пъстър кълвач, жалобен синигер, червеногърба и червеноглава сврачка, горска чучулига, сива овесарка и др. В района може да се види също и ивичестият зелен гущер, двата вида сухоземни костенурки и др.
В пещерите има колонии от защитени видове прилепи – голем нощник, дългопръст нощник, пещерен дългокрил, голям и малък подковонос, сив дългоух прилеп, савиево прилепче, полунощен прилеп, кафяво прилепче, малко кафяво прилепче и др.

От 2011 г в района на село Сбор, Крумовградско, на свобода живее стадо тарпани – диви коне, изчезнали преди хиляди години от територията на днешна България. По инициатива на фондация „Новото тракийско злато“ тарпаните са заселени наново в България и най-първо в Крумовградско. Целта за природата е равновесието, което те поддържат – изпасвайки растителността по необработваемите пасища и диви територии да запазват естествената екосистема и биоразнообразието в Източните Родопи. Тарпаните са известни още като евразийски диви коне. От 2013 г второ стадо от диви коне тарпани живее в Бойник планина, близо до село нановица в Момчилградско.

Вкаменената гора е израснала в близост до момчилградското село Равен, в дълбок живописен дол, наричан от местните хора “Габъз дере”. Каменните дървета отпреди 30 млн години са застинали прави вследствие на подводна вулканична дейност от двете страни на дерето по протежение на около 200 м. Високи са около метър, метър и половина и с диаметър на ствола около половин метър. Равенската каменна гора е единствена в България с изправени каменни дървета.

В землището на село Джанка, Крумовградско, се намира най-високият от защитените водопади в Кърджалийския регион. Той носи името „Водопада“ и се образува от пада на река Душан дере. Височината на пада на водопада е 25м и образува вир, дълбок над 5 метра.

Язовир „Студен кладенец“ предлага изключителни панорамни гледки, причудливи скали с гнездящи грабливи птици и пищна растителност. Язовирът започва в края на град Кърджали и завършва със стената при село Студен кладенец. Преминава покрай защитените местности „Средна Арда“, „Юмрук скала“ и „Големият сипей“, редуващи се по левия му бряг и съхраняващи богато биоразнообразие от европейско значение. На южния бряг на язовира се намира дивечовъден участък „Студен кладенец“, атрактивен с екотуристическите услуги, които се предлагат извън ловния сезон – каякинг, разходка с моторна лодка, фотосафари и др. В рамките на участъка е и единственият резерват в Източните Родопи „Вълчи дол“, както и Бойник планина, разкриваща прекрасни гледки към язовира и околните хълмове. Маркирани екопътеки опасват язовира по двата му бряга и водят туристите до различни места според техните интереси. В язовира се предлага също и спортен риболов.